Regulamin

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami prawa określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Tesori dostępnego pod adresem http://sklep.tesori.com.pl, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży i ich wykonania, rezerwacji towarów, świadczenia usług drogą elektroniczną czy postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Sklepu Tesori jest Tesori spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 71/LU4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563125.
 3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wiadomości e-mail pod adresem: biuro@tesori.com.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer: 575 900 073 w Dni robocze w godz. 8.00-16.00 a także za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: http://sklep.tesori.com.pl, Adres do korespondencji: ul. Rakowicka 71/LU4, 31-521 Kraków.

 

§. 2. DEFENICJE

 1. Sprzedawca – Właściciel Sklepu Internetowego Tesori, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 584 z późn. zm.),
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierający umowę sprzedaży w Sklepie,
 5. Sklep – Sklep Internetowy Tesori dostępny pod adresem internetowym http://sklep.tesori.com.pl,
 6. Regulamin  – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klienta po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp[JS1] .

 

§. 3. USŁUGI SKLEPU

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają w szczególności na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Tesori w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, zawarcia umowy rezerwacji skorzystania z usługi „Newsletter”.
 2. Zasady zawierania umów sprzedaży i rezerwacji zostały opisane w szczególności §§. 6-9.
 3. Usługa „Newsletter” polega na wysyłaniu do Klientów wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe o nowościach, akcjach promocyjnych, rabatach, ofercie Sklepu, itp.
 4. Aby zapisać się do „Newslettera” konieczne jest podanie przez adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W każdej chwili Klienta może zrezygnować z subskrypcji „Newslettera” podając adres e-mail, który ma być wyłączony z usługi.

 

§. 4. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU TESORI

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a)      jedną z przeglądarek internetowych: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer wersji 9 lub nowszej

b)     włączoną obsługę mechanizmów JavaScript,

c)      aktywny adres e-mail.

 1. Informujemy, iż strona internetowa sklepu Tesori wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 2. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Klienta powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 

 

§. 5. REJESTRACJA I KONTO KLIENTA

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie http://sklep.tesori.com.pl

Klient może w każdym czasie usunąć Konto Klienta poprzez wybór odpowiedniej opcji, dostępnej po zalogowaniu lub zgłaszając chęć usunięcia Konta Klienta na adres biuro@tesori.com.pl. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu ostatnich 3 miesięcy od ostatniej aktywności.

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeśli:

 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
 5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 4 i 6 wynosi 14 dni.

 

§. 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż biżuterii oraz innych towarów prezentowanych na stronach Sklepu Tesori.
 2. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu  podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy obciążających Klienta, które podawane są przed skompletowaniem i złożeniem zamówienia.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę.
 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Oferta jest wiążąca w terminie 5 Dni roboczych (po tym czasie wygasa), chyba że zostanie wcześniej wycofana przed akceptacją Sprzedawcy. Na złożenie zamówienia składa się:
  1. wybranie towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybranie sposobu zapłaty i dostawy lub odbioru osobistego,
  4. zalogowanie do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klienta zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania oraz potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
  6. kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia o akceptacji zamówienia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 7. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 6 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.
 8. Kontroferta, o której mowa w ust. 6 lit. c jest wiążąca dla Sprzedawcy w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 9. W przypadku oferty obejmującej wykonanie towaru na indywidualne zamówienie Kupującego, np. obrączki ślubne, cena i inne warunki umowy mogą być ustalane indywidualnie.
 10. Sprzedawca może w każdym czasie przed wykonaniem umowy sprzedaży dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 6 lit. g.

 

§. 7. PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a)      przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

b)     kartą kredytową lub e-przelewem – w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

c)      gotówką przy dostawie kurierem – zapłata powinna nastąpić w dniu odbioru kurierowi doręczającemu towar.

d)     gotówką przy odbiorze osobistym – zapłata powinna nastąpić w dniu odbioru

2. Dane do przelewu:

TESORI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Rakowicka 71/LU4, 31-521 Kraków
ING Bank Śląski
nr konta: 55 1050 1445 1000 0090 3064 9488

3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności, której termin upływa przed dniem wykonania umowy przez Sprzedawcę i bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży w terminie 14 Dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty.

 

§. 8. DOSTAWA

 1. Termin dostawy towaru wynosi 14 Dni roboczych, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku płatności przelewem, kartą kredytową lub e-przelewem termin zaczyna biec od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, a w przypadku zapłaty gotówką przy dostawie kurierem lub gotówką przy odbiorze osobistym termin zaczyna biec od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W przypadku oferty obejmującej wykonanie towaru na indywidualne zamówienie Kupującego, np. obrączki ślubne, termin dostawy może zostać ustalony indywidualnie.
 3. Sprzedawca każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu – paragon, a na życzenie Klienta fakturę VAT.
 4. Koszt dostarczenia towaru każdorazowo podawany jest podczas składania zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na związanie się z umową.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 6. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zawierającego zamówiony towar Klient powinien, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.
 7. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zażądać od firmy kurierskiej spisania protokołu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji.

 

§. 9. REZERWACJA

 1. Klient może dokonać rezerwacji towaru i dokonać zakupu w sklepie stacjonarnym mieszczącym się przy ul. Rakowickiej 71/LU4, 31-521 Kraków w terminie kolejnych 3 Dni roboczych po cenie z daty rezerwacji.
 2. Rezerwacja towaru dokonywana jest przez kliknięcie przycisku „ZAREZERWUJ”.
 3. Rezerwacja towaru nie wiąże się dokonaniem żadnej opłaty, za wyjątkiem ceny towaru uiszczanej w sklepie stacjonarnym w dniu zakupu.

 

§. 10. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 4. wiadomością e-mail, na adres: biuro@tesori.com.pl,
 5. w formie pisemnej, na adres: ul. Rakowicka 71/LU4, 31-521 Kraków
 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru) oraz
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie niż 14 dni na adres Sprzedawcy. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu wyżej wymienionego terminu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób opakowania i przesyłki, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§. 11. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 2. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

§. 12. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  1. Imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia,
  3. opis wady towaru,
  4. datę zakupu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną  powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  1. Imię i nazwisko,
  2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Klienta .
 4. Zastosowanie się do ust. 2 – 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: biuro@tesori.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 575 900 073.
 6. Reklamacja złożona przez Konsumenta zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
 7. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów o rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem.

 

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną i umów sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do umów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 3. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.